Projekty Zrealizowane

Poniżej znajda Państwo nasze zrealizowane projekty

loga_pokl_small

Tytuł projektu:  „Nowe perspektywy – Kobieta na rynku pracy” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności   zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar Realizacji: Województwo kujawsko – pomorskie, Powiat lipnowski,  gminy: Dobrzyń nad Wisłą, gmina Lipno, gmina Chrostkowo, gmina Wielgie

Cel projektu: Uzyskanie zatrudnienia i/lub podniesienie adaptacyjności zawodowej przez minimum 36 Uczestniczek Projektu w grupie 40  kobiet zamieszkałych w gminach: Lipno, Dobrzyń n/Wisłą, Chrostkowo, Wielgie województwa kujawsko – pomorskiego w okresie VII 2013-VI 2014

Do kogo skierowane jest wsparcie: Grupę Docelową projektu stanowią  w 100% kobiety (40 osób),zarejestrowane jako bezrobotne w PUP w Lipnie, zamieszkałe w województwie kujawsko – pomorskim wyłącznie w gminach: Lipno, miasto i gmina Dobrzyń n/Wisłą, Chrostkowo, Wielgie (gminy, którym przyznano środki w ramach Funduszu Wsparcia).

Oferowane wsparcie:

 • Indywidualne Poradnictwo Zawodowe;
 • Indywidualne Poradnictwo Psychologiczne;
 • Kursy Zawodowe;
 • Staże/Praktyki Zawodowe;
 • Warsztaty Poszukiwania Pracy – WPP;
 • Pośrednictwo Pracy.

Kontakt:

Biuro Projektu:

Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 1/1, 87-600 Lipno

Tel.: (54) 444 99 60; Fax: (46) 880 92 56

Okres trwania rekrutacji: Rekrutacja zamknięta

link do strony projektu: www.cirr.pl/noweperspektywy

loga_pokl_small

Tytuł projektu: „Harmonogram Sukcesu” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności   zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar Realizacji: Województwo: kujawsko – pomorskie, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, włocławski.

Cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez 40 osób bezrobotnych (w tym min. 22 kobiety), zamieszkałych na obszarze powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, włocławskiego w okresie IX 2012-IX 2013.

Do kogo skierowane jest wsparcie: Grupa Docelowa to 40 osób zarejestrowanych jako bezrobotne(w tym 22 kobiety, gdyż statystyki na obszarze objętym projektem wskazują na ich gorszą sytuację – 54,82% ogółu bezrobotnych), spełniających minimum jedno z kryteriów: wiek 15-24 lata (min. 16os), 50-64lata (min. 10%-4os),osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w gm. wiejskich, wiejsko miejskich oraz mieszkańcy miast do 25tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie nie związanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą zamieszkałych w 3 powiatach województwa kujawsko – pomorskiego tj. lipnowskim, włocławskim, aleksandrowskim.

Oferowane wsparcie:

·         Doradztwo Zawodowe Indywidualne;

·         Badanie deficytu kluczowych ICT;

·         Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

·         Kursy zawodowe: Kurs zawodowy z branży logistycznej – kierowcy kat. C/ C+E wraz z kwalifikacją wstępną;

·         Szkolenia z kompetencji kluczowych – Kurs ECDL Core – kurs języka obcego przygotowujący do egzaminu TELC;

·         Organizacja staży zawodowych

Kontakt:

Biuro Projektu:

Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 1/1, 87-600 Lipno

Tel.: (54) 444 99 60; Fax: (46) 880 92 56

Okres trwania rekrutacji: Rekrutacja zamknięta !!!

link do strony projektu: www.cirr.pl/harmonogramsukcesu

loga_pokl_small

Tytuł projektu: „Kuźnia Kadr – podnoszenie kwalifikacji zawodowych osób pracujących z terenu powiatów kutnowskiego i łęczyckiego”, realizowany w ramach Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki , Działanie 8.1 Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Obszar Realizacji: Województwo łódzkie powiat kutnowski; łódzkie łęczycki.

Cel projektu: Głównym celem projektu jest dostosowanie w okresie realizacji projektu kwalifikacji zawodowych 180 osób z Grupy Docelowej (w tym min 72 kobiet) do aktualnych potrzeb kompetencyjnych poprzez realizację kursów zawodowych pozwalających na uzyskanie uprawnień do wykonywania pracy w specjalnościach najbardziej poszukiwanych na lokalnym i regionalnym RP.

 

Do kogo skierowane jest wsparcie: Zgodnie z 3 typem projektów określonym SZOP PO KL. Grupę Docelową projektu stanowią 180 osób pracujących posiadających wykształcenie co najwyżej średnie (w tym: min. 30% to osoby w wieku 50+ oraz   min. 72 kobiet) z wyłączeniem osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, które pracują lub zamieszkują obszar powiatu kutnowskiego i / lub powiatu łęczyckiego w rozumieniu przepisów KC, a ich uczestnictwo w P odbywa się z własnej inicjatywy poza godzinami pracy, zgodnie z wytycznymi dla tego typu projektów.

 Oferowane wsparcie:

·         Kursy zawodowe z branży logistycznej – kierowcy: Prawo Jazdy kat. C, C+E, D, Kwalifikacja przyspieszona;

·         Kursy zawodowe z branży logistycznej – obsługa: kurs magazynier z obsługą magazynowych programów użytkowych  i uprawnieniami do kierowania wózkami jezdniowymi i uprawnieniami do 1 kv oraz wymianą butli;

·         Kurs magazynier z obsługą  magazynowych programów użytkowych i uprawnieniami konserwatora wózków jezdniowych i uprawnieniami  do 1 kv oraz wymianą butli.

·         Kursy zawodowe administracji biurowej i wspomagającej:

   • Pracownik administracyjno – biurowy – asystent działu handlowego,
   • Pracownik administracyjno – biurowy – asystent działu marketingu,
   • Specjalista ds. kadrowo- płacowych,
   • Samodzielna księgowa

 

Kontakt:

Biuro Projektu:

ul. Barlickiego 10, 99-300 Kutno

Tel/fax. 24 251-01-97

Okres trwania rekrutacji: Rekrutacja zamknięta

link do strony projektu: www.cirr.pl/kuzniakadr