MISJA:

Misją organizacji jest wspieranie procesów transformacji obecnych w wielu dziedzinach polskiej i europejskiej rzeczywistości oraz intensyfikowanie przemian zachodzących w związku z tym w świadomości ludzi – dzieci, młodzieży oraz dorosłych oraz określonych grup społecznych.

Skupiamy ludzi z pasją – specjalistów, ekspertów, którzy posiadają wiedzę i umiejętności diagnostyczne, umiejętności wspomagania osób fizycznych oraz jednostek prawnych, a także prowadzenia działalności o charakterze szkoleniowym i edukacyjnym.

CEL:

CIRR stawia sobie za cel wielokierunkowe dynamizowanie rozwoju ludzkich zasobów oraz aktywizowanie różnych organizacji i środowisk na rzecz stwarzania warunków do uzyskiwania przez ludzi satysfakcjonującego rozwoju osobistego i zawodowego.

- CEL ORGANIZACJI:

Celem CENTRUM INICJATYW ROZWOJU REGIONALNEGO  jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych i innych służących rozwojowi regionalnemu.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1. kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich w społecznościach lokalnych i regionalnych,

2. budowanie młodych kadr dla samorządności oraz służby publicznej, a w szczególności działalność wśród dzieci i młodzieży  w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,

3. pracę nad programami wzorcowymi pozyskania różnych środowisk społecznych dla wymiany kulturalnej i edukacyjnej, krajowej i międzynarodowej,

4. organizowanie i prowadzenie: szkoleń, doradztwa, kursów, pokazów, odczytów, prelekcji, dyskusji, sympozjów, seminariów, wydawnictw i publikacji,

5. pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych (głównie funduszy z UE) w ramach projektów skierowanych do MŚP, samorządów lokalnych, obszarów wiejskich, młodzieży, osób pracujących, bezrobotnych i niepełnosprawnych,

6. działania na rzecz stwarzania warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych,

7. współpracę kulturalną i edukacyjną z innymi stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi,

8. współpracę ze strukturami Unii Europejskiej,

9. współpracę i rozwój międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej,

10. działalność proekologiczną, organizowanie spotkań integracyjnych i szkoleń celem poszukiwania nowych form  wsparcia rozwoju regionalnego.