STATUT STOWARZYSZENIA
CENTRUM INICJATYW ROZWOJU REGIONALNEGO

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie CENTRUM INICJATYW ROZWOJU REGIONALNEGO zwane dalej „Stowarzyszeniem” posiada osobowość prawną.
2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej „CIRR”.

§ 2

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polski, a siedzibą władz Skierniewice.
2. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju na terenie innych państw, z poszanowaniem tamtejszego prawa.

§ 3

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków określonych w przepisach szczegółowych.

§ 4

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§ 5

1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym tytule lub podobnym profilu działania.
2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością co najmniej 2/3 głosów członków zwyczajnych biorących udział w Walnym Zebraniu Członków.

Rozdział II

Cele i sposoby działania

§ 6

Celem Stowarzyszenia jest podejmowanie i wspieranie inicjatyw społecznych, gospodarczych, integracyjnych, edukacyjnych, kulturalnych, naukowych, ekologicznych i innych służących rozwojowi regionalnemu.

§ 7

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:
1. kształtowanie postaw przedsiębiorczych i obywatelskich w społecznościach lokalnych i regionalnych,
2. budowanie młodych kadr dla samorządności oraz służby publicznej,
a w szczególności działalność wśród dzieci i młodzieży w zakresie oświaty, wychowania, nauki i techniki, kultury fizycznej i sportu,
3. pracę nad programami wzorcowymi pozyskania różnych środowisk społecznych dla wymiany kulturalnej i edukacyjnej, krajowej i międzynarodowej,
4. organizowanie i prowadzenie: szkoleń, doradztwa, kursów, pokazów, odczytów, prelekcji, dyskusji, sympozjów, seminariów, konferencji, wydawnictw i publikacji,
5. pozyskiwanie środków finansowych krajowych i zagranicznych (głównie funduszy z UE) w ramach projektów skierowanych do MŚP, samorządów lokalnych, obszarów wiejskich, młodzieży, osób pracujących, bezrobotnych i niepełnosprawnych,
6. działania na rzecz stwarzania warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych,
7. współpracę kulturalną i edukacyjną z innymi stowarzyszeniami i fundacjami krajowymi i zagranicznymi,
8. współpracę ze strukturami Unii Europejskiej,
9. współpracę i rozwój międzynarodowej wymiany kulturalnej i edukacyjnej,
10. działalność proekologiczną,
11. organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji i szkoleń celem poszukiwania nowych form wsparcia rozwoju regionalnego,
12. prowadzenie agencji zatrudnienia w zakresie świadczenia usług: pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego, pracy tymczasowej,
13. działania na rzecz rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, wspieranie instytucji i organizacji działających na rzecz osób niepełnosprawnych,
14. inicjowanie, wspieranie i organizowanie działań z zakresu ekonomii społecznej.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 8

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 9

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia.
4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd, na podstawie pisemnej deklaracji.
5. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Zarządu.

§ 10

1. Członek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach itp. organizowanych przez władze Stowarzyszenia,
3) zgłaszania opinii, wniosków i postulatów pod adresem władz Stowarzyszenia,
4) korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
6) zaskarżania do Walnego Zebrania Członków uchwały Zarządu Stowarzyszenia o skreśleniu z listy członków lub orzeczenia Sądu Koleżeńskiego o wykluczeniu ze Stowarzyszenia.
2. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1) aktywnego uczestniczenia w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3) przestrzegania etyki zawodowej,
4) regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu.

§ 11

1. Członek wspierający i honorowy, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 10 ust. 1 pkt. 2-6.
2. Członek wspierający i honorowy ma prawo brać udział – z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia.
3. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich.

§ 12

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
3) skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 6 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Sądu Koleżeńskiego, w przypadku stwierdzenia rażącego naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania postanowień, uchwał i regulaminów, zasad etyki,
5) wykluczenia w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego, orzekającego karę dodatkową w postaci pozbawienia praw publicznych,
6) pozbawienia członkostwa honorowego, w wyniku uchwały władzy Stowarzyszenia, która członkostwo nadała.
2. W przypadku określonym w ust. l pkt. 3 orzeka Zarząd, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt. 4 i 5 Sąd Koleżeński – zobowiązane zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczyny, wskazując na prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty doręczenia stosownej uchwały lub orzeczenia.
3. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV

Władze Stowarzyszenia

§ 13

1. Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna,
4) Sąd Koleżeński.

§ 14

1. Kadencja wszystkich władz stowarzyszenia trwa cztery lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.
2. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tę samą funkcję pełnić nie dłużej niż przez trzy pełne kadencje.
3. Uchwały władz Stowarzyszenia, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków (kworum). Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

§ 15

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy tych władz jest uzupełniany w drodze kooptacji przez organ, który uległ zmniejszeniu, z tym, że w ten sposób można powołać nie więcej niż 1/3 składu danego organu.

Walne Zebranie Członków

§ 16

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:

1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

3. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd powiadamia członków pisemnie, listami poleconymi, co najmniej na 14 dni przed terminem Walnego Zebrania Członków.
4. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:
1) w pierwszym terminie – liczby członków określonej w § 14 ust. 3,
2) w drugim terminie, wyznaczonym w tym samym dniu trzydzieści minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 17

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo-wyborcze w terminie określonym w § 14 ust. 1.
3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, sekretarz.
5. Członek ustępujących władz nie może wejść w skład Prezydium Walnego Zebrania Członków i powołanych na nim komisji.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemnie umotywowane żądanie, co najmniej 1/3 członków zwyczajnych.
8. W przypadkach określonych w ust. 7 pkt. 2 i 3 Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane nie później niż w ciągu 30 dni od daty przedstawienia (złożenia) odpowiedniego wniosku (żądania) Zarządowi.
9. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 18


Do kompetencji Walnego Zebrania w szczególności należy:
1) określanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2) uchwalanie statutu i jego zmian,
3) uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4) uchwalanie budżetu,
5) wybór i odwoływanie członków władz Stowarzyszenia,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
7) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz innych świadczeń, ulg i zwolnień od tych składek lub świadczeń,
8) rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
9) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich, od uchwał Zarządu oraz orzeczeń Sądu Koleżeńskiego,
10) podejmowanie uchwał o przynależności do innych organizacji,
11) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego,
12) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
13) podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady,
14) uchwalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników.

Zarząd

§ 19

1. Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
2. Zarząd składa się z 5 członków, w tym Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika.
3. Zasady działania Zarządu ustala regulamin uchwalany przez Walne Zebranie Członków.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.

§ 20

Do zakresu działania Zarządu należy:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania Członków,
2) określanie szczegółowych kierunków działania,
3) ustalanie budżetu i preliminarzy,
4) sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
5) uchwalanie regulaminów przewidzianych w statucie,
6) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
7) powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,
8) zwoływanie walnego zebrania członków,
9) podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich (przyjmowanie, skreślanie),
10) prowadzenie dokumentacji członkowskiej,
11) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia,
12) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

Komisja Rewizyjna
§ 21

1. Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
2. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków, w tym: przewodniczącego, jego zastępcy oraz sekretarza.

§ 22

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli i lustracji,
3) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez zarząd z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania zebrania (posiedzenia) Zarządu,
4) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie lub trybie ustalonym statutem,
5) składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium władzom Stowarzyszenia,
6) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków.

§ 23

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym, w posiedzeniach Zarządu. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Walne Zebranie Członków.

§ 24

W przypadkach określonych w § 22 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a zebranie (posiedzenie) Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

Sąd Koleżeński

§ 25

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 26

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej dwuosobowym.

2. Zespołowi rozpoznającemu sprawy – przewodniczy przewodniczący Sądu lub jego zastępca.

3. Postępowanie przed sądem koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron.

§ 27

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1) rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu,
2) rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
3) składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
4) orzekanie w kwestiach zgodności wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia ze statutem.

§ 28

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:

1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 6 miesięcy do 2 lat,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 29

Przewodniczącemu Sądu Koleżeńskiego przysługuje prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 30

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu Koleżeńskiego określa regulamin uchwalony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V
Majątek i fundusze

§ 31

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 32

1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z działalności gospodarczej.

2. Środki pieniężne, niezależnie od źródeł ich pochodzenia, mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia. Wpłaty gotówkowe winny być, przy uwzględnianiu bieżących potrzeb, jak najszybciej przekazane na to konto.
3. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca I kwartału każdego roku. Nowoprzyjęci członkowie wpłacają składki zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Walne Zebranie, w ciągu dwóch tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
5. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczony do podziału między jego członków.

Działalność gospodarcza
§ 32a

1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą wyłącznie w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.
2. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie:

a) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
b) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
c) 85.59.A Nauka języków obcych
d) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
e) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza
f) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
g) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku
h) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi
i) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
j) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
k) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
l) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
m) 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
n) 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
o) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
p) 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
r) 93.13.Z Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej
s) 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników
t) 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej
u) 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników

Sposób reprezentacji
§ 33

1. Dla ważności woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch osób: Prezesa Zarządu i jednego z Wiceprezesów, albo obu Wiceprezesów łącznie.

2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są dwa podpisy zgodnie z § 33 ust.1

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 34

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości głosów – 2/3, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 16 ust. 3 należy załączyć projekt stosownych uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami).

Rozdział VII
Przepisy przejściowe

§ 35

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia Sądu Rejestrowego.

 

Skierniewice, 17.05.2013 r.