Kompleksowa obsługa zarówno przed, jak i po szkoleniu
Zanim zamówią Państwo szkolenie, wspólnie z Państwem dokonujemy analizy potrzeb szkoleniowych. Na tej podstawie wspólnie ustalamy tematykę, materiały i zakres szkolenia. Na tym etapie ustalamy czy przygotować doradztwo lub  szkolenie dedykowane tylko dla Państwa.

Miejsca odbywania się zajęć:
Szkolenia prowadzimy w wybranym przez Państwa miejscu. Zapewniamy niezbędny sprzęt do prowadzenia szkolenia: projektor multimedialny, flipchart, tablicę, laptopy, itp.

Odbiorcy:
Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, młodzież szkolna w tym osoby w wieku 18-24 lata, podopieczni placówek instytucjonalnych świadczących pomoc socjalną. Uczestnicy projektów aktywizacyjnych w zakresie rynku pracy.

Osoby prowadzące:
Zarówno indywidualne jak grupowe zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowane osoby posiadające odpowiednie wykształcenie kierunkowe oraz doświadczenie w prowadzenie usług doradczych.


CZYM JEST DORADZTWO ZAWODOWE ?

Doradztwo zawodowe polega na:
1. udzielaniu informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia;
2. udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę zatrudnienia, w tym badaniu zainteresowań i uzdolnień zawodowych;
3. kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku kształcenia;

RODZAJE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZYCH DORADCÓW ZAWODOWYCH

1. porady indywidualne – w czasie rozmowy z doradcą uczestnik określi swój potencjał zawodowy, zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz dalszy plan rozwoju zawodowego.
2. porady grupowe – wraz z innymi członkami grupy, z pomocą doradcy, w atmosferze akceptacji i otwartości uczestnik będzie mógł zdefiniować własne problemy zawodowe i wspólnie określić możliwe sposoby ich rozwiązania.
3. informacja zawodowa – uczestnik otrzyma pełną informację o zawodach, czyli jakie czynności są wykonywane w zawodzie, jakie wymagania psychologiczne i fizyczne należy spełnić aby móc wykonywać zawód, jakie są szanse zatrudnienia i płace; oraz o instytucjach szkoleniowych, edukacyjnych, w których możesz zdobyć zawód lub podnieść swoje kwalifikacje.

Rodzaje świadczonego doradztwa:
1. indywidualne
2. grupowe

Czas trwania:
Indywidualne sesje doradcze  -  od 2 do 6 godzin.
Grupowe doradztwo zawodowe/informacja zawodowa  – od 8 do 32 godzin.


WARSZTATY POSZUKIWANIA PRACY

Czas trwania:
Od 16 do 40 godz.

Adresaci:
Osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, Młodzież szkolna w tym osoby w wieku 18-24 lata, podopieczni placówek instytucjonalnych świadczących pomoc socjalną. Uczestnicy projektów aktywizacyjnych w zakresie rynku pracy.

Miejsce:
Zajęcia są organizowane w miejscu wskazanym przez klienta lub w ramach wyjazdowych grupowych zajęć warsztatowych. Zapewniamy transport do miejsca szkolenia oraz obsługę rozliczenia kosztów dojazdu uczestników szkolenia.

Cel:

Cel ogólny:
Celem ogólnym zajęć jest podniesienie umiejętności i wiedzy beneficjentów w zakresie poszukiwania pracy oraz planowania własnej kariery zawodowej.

Cele szczegółowe:
1. nabycie wiedzy z zakresu rynku pracy: pojęcie pracy i form zatrudnienia, pojęcie bezrobocia, rodzajów bezrobocia i psychospołecznych skutków bezrobocia
2. nabycie umiejętności w zakresie czytania ofert pracy, poszukiwania ofert pracy, opracowanie własnych metod znalezienia pracy
3. nabycie praktycznych umiejętności w zakresie przygotowywania dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny)
4. nabycie praktycznych umiejętności w zakresie skutecznego odbywania rozmowy kwalifikacyjnej

Metoda:
1. Psychoedukacja: wykłady interaktywne
2. Dyskusja
3. Ćwiczenia w małych grupach
4. Gry symulacyjne

Środki dydaktyczne
1. Prezentacja multimedialna
2. Wzory CV oraz listów motywacyjnych
3. Przykładowe oferty pracy
4. Przykładowe portale internetowe z ofertami pracy