loga_pokl_small

Tytuł projektu: „Harmonogram Sukcesu” realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności   zawodowej w regionie, Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obszar Realizacji: Województwo: kujawsko – pomorskie, powiaty: aleksandrowski, lipnowski, włocławski.

Cel projektu: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do zatrudnienia przez 40 osób bezrobotnych (w tym min. 22 kobiety), zamieszkałych na obszarze powiatów aleksandrowskiego, lipnowskiego, włocławskiego w okresie IX 2012-IX 2013.

Do kogo skierowane jest wsparcie: Grupa Docelowa to 40 osób zarejestrowanych jako bezrobotne(w tym 22 kobiety, gdyż statystyki na obszarze objętym projektem wskazują na ich gorszą sytuację – 54,82% ogółu bezrobotnych), spełniających minimum jedno z kryteriów: wiek 15-24 lata (min. 16os), 50-64lata (min. 10%-4os),osoby pozostające bez zatrudnienia zamieszkałe w gm. wiejskich, wiejsko miejskich oraz mieszkańcy miast do 25tys. mieszkańców, zamierzających podjąć zatrudnienie nie związanych z produkcja roślinną i/lub zwierzęcą zamieszkałych w 3 powiatach województwa kujawsko – pomorskiego tj. lipnowskim, włocławskim, aleksandrowskim.

Oferowane wsparcie:

·         Doradztwo Zawodowe Indywidualne;

·         Badanie deficytu kluczowych ICT;

·         Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

·         Kursy zawodowe: Kurs zawodowy z branży logistycznej – kierowcy kat. C/ C+E wraz z kwalifikacją wstępną;

·         Szkolenia z kompetencji kluczowych – Kurs ECDL Core – kurs języka obcego przygotowujący do egzaminu TELC;

·         Organizacja staży zawodowych

Kontakt:

Biuro Projektu:

Centrum Inicjatyw Rozwoju Regionalnego

ul. Kościuszki 1/1, 87-600 Lipno

Tel.: (54) 444 99 60; Fax: (46) 880 92 56

Okres trwania rekrutacji: Rekrutacja zamknięta !!!

link do strony projektu: www.cirr.pl/harmonogramsukcesu